קריאת שמע (ב')

יוסף רזניק תגובות: 0

הגענו בסדרת הפינות שלנו על התפילה ל'קריאת שמע', אבל כידוע, אנו לא קופצים ישירות מפסוקי דזמרה לקריאת שמע. כל מי שהתפלל פעם יודע שלפני ואחרי קריאת שמע, יש ברכות מיוחדות. הברכות הללו נקראות 'ברכות קריאת שמע'.

הברכה הראשונה מבטאת הודיה לה' על הבוקר והערב עצמם, מכיוון שקריאת שמע נאמרת בערב ובבוקר. בתפילת שחרית אנו מברכים את ברכת 'יוצר אור' על היום החדש, על אור השמש, ועל המלאכים שהם משרתיו של ה' - ואילו בערב מברכים במקום ברכה זו 'אשר בדברו מעריב ערבים' - על הערב שהגיע ועל הכוכבים.

הברכה השנייה שלפני קריאת שמע, מדברת על אהבת ה' לעם ישראל, ויש בה תפילה שנזכה ללמוד תורה ולקיימה. בשחרית נקראת ברכה זו 'אהבת עולם אהבתנו' - ובערב נאמרת ברכה זו בנוסח קצר יותר.

לאחר שתי ברכות אלו נאמרת קריאת שמע עצמה, ולאחר מכן אומרים את ברכת 'אמת ויציב' (ובערב: 'אמת ואמונה'), ובה אנו מכריזים על אמיתותם של הדברים שקראנו זה עתה בקריאת שמע. הברכה ממשיכה בעניין יציאת מצרים, ומסיימת במילים 'ברוך אתה ה' גאל ישראל'. הקשר לקריאת שמע הוא שבפרשת ציצית מוזכרת גם כן יציאת מצרים.

בבוקר, אמירת 'גאל ישראל' מסיימת את ברכות קריאת שמע, ומייד לאחריה, ללא הפסקה, מתחילים בתפילת העמידה. בערב ישנה ברכה נוספת שהיא 'השכיבנו לשלום', והיא תפילה להינצל מכל הפגעים שעלולים להיות בלילה. לאחר ברכה זו אומרים קדיש ופותחים בתפילת העמידה.

על מה יש להקפיד בזמן קריאת שמע?

ישנם שלושה דינים שחשוב להקפיד עליהם:

כוונה - רצוי כמובן לכוון בכל התפילה, אבל חשוב במיוחד לכוון בשעת אמירת הפסוק 'שמע ישראל'. ולכן, מי ש'חלם' בזמן אמירת הפסוק הראשון, לא יצא ידי חובתו וצריך לקרוא קריאת שמע שוב.

קריאה מדויקת - יש לבטא היטב את המילים ולא 'לבלוע' אותן. יש להפריד בין מילה למילה, ובמיוחד בין אותיות הדומות זו לזו, למשל בין המילים 'בכל לבבך' (ולא לומר 'בְּכֹלֶבַבֶך').

השמעה לאוזן - לכתחילה צריך לקרוא באופן שנשמע את מה שאנו אומרים. ועל כל פנים, מי שקרא בשקט או בצורה לא מדויקת, יצא ידי חובתו.

שני מנהגים נוספים הקשורים לקריאת שמע, הם: הנחת היד על העיניים בזמן אמירת הפסוק 'שמע ישראל', ואחיזת חוטי הציצית ביד מול הלב בזמן הקריאה.

עד מתי מותר לקרוא קריאת שמע?

נאמר בתורה 'וְדִבַּרְתָּ בָּם... בְּשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ', ומכך למדו חכמים שיש לקרוא קריאת שמע בערב ובבוקר, שהם 'זמן שכיבה' ו'זמן קימה'. 'זמן שכיבה' הוא כל הלילה, מצאת הכוכבים עד עלות השחר; אולם לכתחילה יש לקרוא עד חצות, שכן אחרת עלולים לשכוח וללכת לישון. 'זמן קימה' הוא עד רבע היום - רבע הזמן שבין עלות השחר וצאת הכוכבים (ולפי דעה אחרת - רבע הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה). למשל, אם היום מתחיל בשעה 6:00 ומסתיים ב-18:00, סוף זמן קריאת שמע יהיה ב-9:00.

האם נשים חייבות בקריאת שמע?

נשים אינן חייבות בקריאת שמע, מכיוון שהן פטורות מרוב המצוות שיש להן זמן קבוע.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר