גזל וגניבה

יוסף רזניק תגובות: 0

הקש ששבר את גב הגמל

בפרשת השבוע מסופר על המבול שהביא הקב'ה לעולם, לאחר שכל האנושות השחיתה את דרכיה באופן חמור. התורה וחז'ל אומרים שאנשי דור המבול עשו מעשים רעים רבים, אולם גזר דינם נחתם במיוחד על עוון הגזל, ובלשון התורה (בראשית ו' י'ג): 'כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס'.

איסור הגניבה והגזל הוא משבע המצוות שכל בני האדם חייבים בהן ('שבע מצוות בני נח'), וגם בשכל אנושי מובן היטב שאלו דברים רעים ההורסים את החברה האנושית. רכושו של האדם נחשב מבחינה מסוימת כחלק ממנו, ולכן אמרו חכמים בגמרא (מסכת בבא קמא דף קי'ט עמוד א'): 'כל הגוזל את חברו שווה פרוטה - כאילו נוטל נשמתו'.

מה ההבדל בין גזל לבין גניבה? ומה חמור יותר?

'גניבה' היא לקיחת כסף או חפץ של אדם בסתר. 'גזל' הוא לקיחת חפץ מבעליו בגלוי, כגון בכוח או באיומים. הגניבה חמורה יותר מן הגזל, כי הגנב מראה במעשיו שהוא מפחד מבני אדם יותר ממה שהוא מפחד מהקב'ה (שהרי הוא מסתתר מבני אדם אבל לא אכפת לו שהקב'ה רואה אותו), וזה חילול השם גדול יותר מזה של הגזלן, שאינו מפחד גם מבני אדם.

האם גם אנשים רגילים כמונו עלולים לעבור על איסורים אלו?

לצערנו התשובה היא כן. גם אדם שאינו פורץ לבתים ואינו שודד בנקים, עלול להיחשב גנב או גזלן. יש מקומות שבהם הגניבה נקראת בשמות 'יפים' כמו 'סחיבה' או 'השלמת ציוד', אך זוהי גניבה לכל דבר ועניין. גם לקיחת חפצים ממוסד ציבורי או ממקום העבודה, שימוש בטלפון של מקום העבודה לצרכים אישיים (כאשר אין רשות לכך), וכניסה לאוטובוס או לאירוע בלי לשלם, אסורים. יש לדעת שאסור לגנוב או לגזול אפילו בצחוק, ואפילו מתוך כוונה להחזיר אחר כך, ואפילו כשמדובר בחפצים שערכם הכספי נמוך ביותר.

דבר נוסף שרבים נכשלים בו, הוא שימוש בחפץ של אדם אחר (כגון עט, מגבת, ספר וכדומה) ללא בקשת רשות. דבר זה נקרא 'שואל שלא מדעת' וגם הוא אסור משום גזל, אפילו אם איננו לוקחים את החפץ לרשותנו אלא רק משתמשים בו. אמנם, אם קרוב לוודאי שבעל החפץ מרשה להשתמש, יש מתירים להשתמש בו גם בלי רשות מפורשת, ובלבד שערכו של החפץ אינו יורד כתוצאה מהשימוש.

כיצד אפשר לחזור בתשובה על עוון גזל?

ראשית כל, צריך להחזיר את הכסף או את החפץ, ואפשר לעשות זאת בעילום שם. אם הנגנב הרגיש בגניבה ונגרם לו צער, צריך לבקש את מחילתו (בדרך כלל אנשים מבינים ומוחלים). לאחר מכן יש לעשות תשובה בינינו לבין הקב'ה: להתחרט על המעשה, לקבל על עצמנו שלא לעשותו עוד, ולהתוודות לפני ה' בדיבור על החטא, על החרטה ועל הקבלה לעתיד.

מה יעשה אדם שגנב חפץ ואינו יודע למי הוא שייך?

במקרה כזה צריך לתרום את סכום הגניבה לצדקה, והדבר יהיה לכפרה על העבירה. כדאי גם לומר שנותנים את הצדקה בשמו של הנגנב, וכך מצוות הצדקה תיזקף לזכותו.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר