עשרת הדברות

הרב איתמר מאיר תגובות: 0

בחג השבועות אנו מציינים את קבלת התורה בהר סיני, שהיה מעמד נורא הוד של גילוי שכינה. בחז'ל אנו קוראים תיאורים נוראים כיצד כל העולם רעש וגעש ביודעו שעם ישראל מקבל בזמן הזה את התורה בקולות וברקים, ומוכתר לעם הנבחר. ביום הזה, ו' בסיון, ירד משה רבנו מהר סיני ובידיו לוחות הברית אותן קיבל מהקב'ה, ועליהם כתובים עשרת הדברות.

מהן עשרת הדברות?

עשרת הדברות מתחילות בשני ציוויים הקשורים זה בזה: 'אנוכי ה' אלוקיך', ו'לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני' - אמונה בקב'ה ואיסור להאמין בעבודה זרה. לאחר מכן הן ממשיכות לעסוק בחובת האדם כלפי דיבורו, מלאכתו ומשפחתו: 'לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא' - המזהירה את האדם משבועת שקר, 'זכור את יום השבת לקדשו' - המצווה את האדם לשבות ממלאכתו ועסקיו ביום השבת, ו'כבד את אביך ואת אמך' - המחייבת את האדם להיזהר בכבודם של אביו ואמו.

המחצית השנייה של עשרת הדברות עוסקת בחיובי האדם כלפי מעשיו, מחשבותיו ונטיות ליבו: 'לא תרצח', 'לא תנאף', 'לא תגנוב', 'לא תענה ברעך עד שקר', ו'לא תחמוד'.

עשרת הדברות שניתנו בהר סיני הם היסוד והבסיס לכל מצוות התורה. כל המצוות הן כמין ענפים היוצאים מהשורשים הללו, ובעשרת הדיברות יש את ראשי הפרקים של התורה שבכתב ובעל פה. רמז לכך היא העובדה המפליאה שבעשרת הדברות יש תרי'ג (613) אותיות, שהן כנגד תרי'ג מצוות התורה.

ממה היו עשויות עשרת הדברות? ומי כתב אותן?

לוחות הברית היו עשויות מאבן בשם 'סנפיריניון'. המדרש מספר שכאשר משה רבנו ביקש להכין את לוחות הברית שעליהן נכתבו עשרת הדיברות, גילה לו הקב'ה בתוך אוהלו מחצב של אבני יהלום יקרות ששמם סנפיריניון, וממנו הכין משה רבנו את לוחות הברית. מידת הלוחות היו 6 על 3 טפחים (כ-48 ס'מ על כ-24 ס'מ), ושתיהן היו שוות במידתן. יש מסבירים כי הטעם שהמילה 'לוחות' נכתבה בתורה כשחסרה בה האות ו' ('לוחת' -  לשון יחיד) בא לרמוז על כך שהלוחות היו שווים במידתם.

על האבן הזו נכתבו עשרת הדיברות ע'י הקב'ה באצבע אלוקים. אחד הניסים שבלוחות היה שהן היו חרוטות משני עבריהן, אך ניתן היה לקרוא את האותיות משני כיווני האבן. בנוהג שבעולם שכתב הנחקק בצד אחד נקרא כסדרו ומצידו השני נקרא להיפך (כתב ראי), וכאן היו נקראים עשרת הדיברות ככתובים משני עבריהן. נס נוסף שהיה בלוחות: מאחר והאותיות היו חרוטות באבן מצד לצד, לא היה לחלקים הפנימיים של אותיות כמו מ'ם סופית וסמ'ך במה להיאחז, והן היו תלויות באוויר ולא נפלו, ולכן חוזר הפסוק ואומר: 'והמכתב מכתב אלוקים הוא'.    

 

מדוע היו שתי לוחות ולא אחד?


טעמים שונים נאמרו בדבר, והמדרש מונה כמה מהן: כנגד חתן וכלה - משום שעם ישראל נמשלו לחתן והתורה לכלה. טעם נוסף: כנגד שמים וארץ - לרמז שאם בני ישראל ישמרו את התורה יתקיימו שמים וארץ, כפי שכתוב: 'אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי' (ירמיה פרק ל'ג). טעם נוסף: כנגד עולם הזה ועולם הבא - שבזכות קיום עשרת הדברות יזכו ישראל לעולם הזה ולעולם הבא.

 

האם עם ישראל קיבל את לוחות הברית פעמיים?

התשובה היא: כן. כאשר ירד משה רבנו ב-ו' בסיון ובידיו הלוחות הראשונים, הוא ראה שבני ישראל חטאו בחטא העגל ועבדו עבודה זרה, והשליך מידיו את הלוחות ושברם. חז'ל מתארים זאת ש'הלוחות נשברו והאותיות שבהן פרחו באוויר'. לאחר שמשה רבנו עמד בתחנונים לפני הקב'ה שיסלח לעם ישראל על חטאם הגדול, הוא עלה למרום בפעם השנייה בראש חודש אלול. הוא שהה בשמים ארבעים יום וארבעים לילה, וירד עם הלוחות השניים ביום הכיפורים. זו אחת הסיבות לכך שיום הכיפורים הוא יום של סליחה ומחילה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר