רבי שמעון בר יוחאי

תגובות: 0

לכבוד ל'ג בעומר

רשב'י - מי ומתי

רבי שמעון בר יוחאי חי לפני כ-1850 שנה, היה 'תנא' (בדור הרביעי של התנאים) מחכמי המשנה.
היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא בבני ברק. וכנשכלא רבי עקיבא בבית האסורים הרומי הלך אחריו רבי שמעון לכלא ללמוד תורה מפיו.
רבי עקיבא העריך אותו מאוד ואמר לו: 'דייך, שאני ובוראך מכירים כוחך!'.

תורתו של רשב'י

הלכות רבות מוזכרות במשנה מפיו של רבי שמעון.
חיבר את מדרש ההלכה 'מכילתא' לספר שמות.
גם ספר הזוהר המלא בסודות הקבלה מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי.

רשב'י והרומאים

רשב'י שנא את הכובש הרומאי שכבש את ארץ ישראל שנאה עזה, ואף הביע את דעתו על כך בגלוי. פעם נודעו דבריו לשלטונות ונגזרה עליו גזירת מוות. בעקבות כך נאלץ רבי שמעון לברוח על נפשו ולהתחבא. במשך שלוש עשרה שנה התחבא יחד עם בנו רבי אלעזר במערה באיזור פקיעין, וביחד עסקו בתורה.
רק לאחר שלוש עשרה שנה התבטלה הגזירה ורשב'י ובנו יצאו מן המערה.
מלומד בניסים
רשב'י התפרסם כאיש מופת ובעל ניסים, ובעת שנגזרו גזירות על ישראל לעת זקנותו, שאלו החכמים 'מי ילך ויבטל הגזירות?' ואמרו: 'ילך רבי שמעון שהוא מלומד בניסים'.

מאמרותיו

• 'שלוש מתנות טובות נתן הקב'ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורין. אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא.  (ברכות דף ה ע'א)
• אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה, שנאמר: פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. למד לא נאמר אלא יצק, מלמד שגדולה שמושה (של התורה) יותר מלימודה.  (ברכות דף ה ע'א)
• אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים...  (שבת דף קי'ח ע'ב)
• תניא רבי שמעון בן יוחי אומר: בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. (מגילה דף כ'ט ע'א)
• נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים...  (ברכות דף מ'ג ע'ב)
• רבי שמעון אומר: שלשה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהנה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. משנה  (אבות פרק ד, יג)
• רבי שמעון בן יוחאי אומר: אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה, מאד עמוד והתחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם. (שנאמר) הפרו תורתך עת לעשות לה'. (תלמוד ירושלמי  ברכות דף ס'ח ע'א)

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר