שטר הרשאה למכירת חמץ
ו/או להשכרת רשות

ע"י בית ההוראה "אהבת שלום" שבנשיאות הגאון המקובל רבי יעקב הלל שליט"א

מכירת החמץ הסתיימה
פסח כשר ושמח!

אני נותן בזה ייפוי כח ורשות לרבני בית ההוראה "אהבת שלום", כל אחד ואחד מהם לחוד, ו/או לבא כוחם למכור ביום י"ד בניסן תשפ"ג את כל החמץ שלי הנמצא ברשותי, וכן את כל חשש חמץ, ותערובת חמץ, וכל דבר שעלול להחמיץ אחר זמן איסורו, שלי ושל אחרים שבידי, למוכרם בתאריך הנ"ל.
הן המונחים ברשותי בכתובת הרשומה מטה והן המונחים ברשות אחרים, הן הנקנה עד שעת מכירת חמץ, הן שנשלח אלי ועדיין לא הגיע אלי, הן ששלחתי לאחרים ועדיין לא הגיע לידם, וכל מיני חמץ שאני שותף בו גם ע"י ניירות ערך וכדו' או שיש לי עליהם בעלות או אחריות. חוץ מהחמץ שאני עתיד לבערו ו/או להשתמש בו קודם זמן איסור חמץ.

וכן מייפים כוחם להשכיר את המקומות שהחמץ נמצא בם. והרשות בידם למכור את כל הנ"ל הן בעצמם והן ע"י שלוחם, למי שירצה, בכל אופן, בכל מחיר, בכל התנאים, ולכל זמן שירצה, בכל קנין שירצה.

וכן להשכיר את כל הנ"ל למי שירצה, בכל אופן ובכל מחיר, לזמן שיראה לנכון. וייתן לו דריסת רגל להגיע למקומות הנ"ל [ואם לא ניתן לו אפשרות כניסה יכול ליתן לו רות לפרוץ לרשותי ולקחת את כל החמץ שמכרנו], ובזה אני מגלה דעתי שכל מה שיעשה בכל הנ"ל בהרשאתי, וכל מה שיפעלו עבורי, בשמי ובשליחותי, הן מצד שליחות הן מצד זכיה שזכין לו לאדם שלא בפניו, יהא הממכר, השכירות, ההפקר, וכל מעשיהם קיימים , ויהא פיהם כפי והודאתם כהודאתי ועשייתם כעשייתי.

כל זה נעשה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, בביטול כל מודעי, ומודעי דמודעי, ומודעי דנפקי מגו מודעי דמודעי שמסרתי על שטר הרשאה זה, ובביטול כל דברים שמסרתי שכשיתקיימו גורמים לבטל שטר זה. והרשאה זו נעשה גלויה ומפורסמת ולא תיפסל הרשאה זו בחסר ויתיר בטשטוש ומחק. ורשות נתונה לאשר הרשאה זו ע"פ חוקי הממשלה להיות תוקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר.

והכל שריר ובריר ונכון וקיים.

הנני מצרף את שמי ופרטיי
כאישור לשטר הרשאה זה.

למכירת חמץ מלאו את הפרטים מטה
ושלחו את הטופס.