מאמרי רשב"י

חז"ל

עתידים לחלוק כבוד לזקנים

בכל מקום שאתה מוצא זקנים – המקום חולק כבוד לזקנים.

רבי שמעון בן יוחאי אומר: מנין שאף לעתיד לבוא כן, המקום חולק כבוד לזקנים?

שנאמר (ישעיה כ"ד):  "וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים  ונגד זקניו כבוד".

והרי דברים קל וחומר: ומה אם "מי שאמר והיה העולם" עתיד לחלוק כבוד לזקנים, קל וחומר בשר ודם עתיד לחלוק כבוד לזקנים! (ספרי במדבר צ"ב)

ישראל מתפרנסים מידו של הקב"ה

רבי שמעון בן יוחאי אומר:

משל למלך, שהיו לו בנים ועבדים הרבה, והיו ניזונים ומתפרנסים מתחת ידו, ומפתח של אוצר בידו. כשהם עושים רצונו הוא פותח את האוצר, והם אוכלים ושבעים. וכשאין עושים רצונו של מקום – נוטל האוצר, והם מתים ברעב.

כך ישראל: כשהם עושים רצונו של מקום – "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים"  (דברים כ"ח, י"ב)

וכשאין עושים רצונו של מקום – "וחרה אף ה' בך ועצר את השמים ולא יהיה מטר" (דברים י"א, י"ז)

(ספרי דברים מ')

צדיקים קיימים לעולם

רבי שמעון בן יוחאי אומר:

[כתוב בפסוק]: "כימי העץ יהיו ימי עמי" – אין עץ אלא תורה, שנאמר (משלי ג'): "עץ חיים היא למחזיקים בה".

והרי דברים קל וחומר: ומה אם התורה – שלא נבראת אלא לכבודן של ישראל, הרי היא קיימת לעולמי עולמים, קל וחומר לצדיקים, שבשבילם נברא העולם. (ספרי דברים מ"ז)

אם באו יסורים על האדם, יעמוד בהן ויקבלן

אמר רבי שמעון בן יוחאי: אם מת לאדם בן, לא יהא קורא תגר, שהבן מרצה אותו להקדוש ברוך הוא.

משל למה הדבר דומה: למלך שכעס על בן בתו, ובא אחר וריצה את המלך לבן בתו. אומר אותו בן בתו, אין צריך להחזיק לו טובה לאותו שריצהו?!

כך אם מת בן (ל)אדם, יחזיק טובה להקדוש ברוך הוא, שריצה הבן את אביו לבוראו.

למה? כי את אשר יאהב ה' יוכיח וגו'.

לכך אמר דוד: "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה".

אם באו יסורים על האדם, יעמוד בהן ויקבלן.

למה? שאין סוף למתן שכרו.

(תנחומא כי תצא ב')

לפעמים, לא לעשות כלום זה המון

רבי שמעון בן יוחאי אומר: ישב אדם ולא עשה עבירה, נותנין לו שכר כעושה מצוה.

(מדרש תהלים א')

הבוקר מסמל את האמונה והתקווה

ר' שמעון בשם רבי סימון אמר: ממה שאתה מחדשנו לבקרים, אנו יודעין שאמונתך רבה לגאלנו.

בזמן שבית המקדש קיים – אדם חוטא נושא ומביא קרבן ומתכפר לו.

עכשיו שאין לנו קרבן הרי נפשנו נשואה לך, אין לנו להתלות אלא על רחמיך. הוי אליך ה' נפשי אשא.

(מדרש תהלים כ"ה)

 

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

חז"ל

אפילו בהסתרה

חז"ל

מאמרי רשב"י

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'