מאמרי רשב"י

חז"ל

מוטב תפגע בך האש ואל תפגע בלבו של חברך
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי:

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים

מנלן?! [=מהיכן למדנו זאת?]

מתמר [כלתו של יהודה]

שנאמר (בראשית לח, כה) "היא מוצאת" וגו'.[=שהייתה מוכנה להישרף ולא להכלים את פניו של יהודה באם לא יודה] (ברכות מג ע"ב)

למה יש מחלוקות בהלכה?!
רבי שמעון בן יוחאי אומר:

חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר (דברים ל"א, כ"א): "כי לא תשכח מפי זרעו".

אלא מה אני מקיים [=איך יתקיים הפסוק בספר עמוס]: "ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו" שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד.

[נבואתו של עמוס מתייחסת לכך שבהירות התורה תיפגע בעוונותיהם של ישראל, ולכן יהיו הרבה מחלוקות. אך ידיעת התורה בוודאי לא תשכח] (שבת קלח ע"ב)

השבת מסמלת את הקשר האישי בין הבורא לישראל
אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי:

כל מצוות שנתן להם הקב"ה לישראל – נתן להם בפרהסיא, חוץ משבת שנתן להם בצנעא,

שנאמר (שמות ל"א, י"ז)" ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" (ביצה ט"ז, ע"א)

בכל רגע יכול אדם להפוך לצדיק
רבי שמעון בן יוחאי אומר:

אפילו צדיק גמור כל ימיו, ומרד באחרונה [=באחרית ימיו] איבד את הראשונות.

שנאמר (יחזקאל ל"ג, י"ב): "צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו". [ובהמשך הדברים מבואר שמדובר כשמתחרט על שהיה צדיק]

ואפילו רשע גמור כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו. שנאמר (יחזקאל ל"ג, י"ב):  "ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו" (קידושין מ', ע"ב)

שכרה של ציצית
"רבי שמעון בן יוחאי אומר:

כל הזריז במצוה זו [של ציצית] זוכה ומקבל פני שכינה. כתיב הכא: "וראיתם אותו",

וכתיב התם (דברים ו', י"ג) :"את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד" (מנחות מג ע"ב)

במקום שיש חולשה עליך להיות חזק
תני, רבי שמעון בן יוחאי אומר:

אם ראית את הבריות – שנתייאשו ידיהן מן התורה מאד, עמוד והתחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם. (ירושלמי, סוף מסכת ברכות)

גדולת כיבוד אב ואם
רשב"י אומר:

גדול היא כיבוד אב ואם, שהעדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו, שנאמר (שמות כ'): "כבד את אביך ואת אמך". ונאמר (משלי ג'):  "כבד את ה' מהונך".

ממה את מכבדו [את הבורא]?

ממה שיחננך [ממה שהוא בעצמו נותן לך].

מפריש לקט שכחה פיאה, מפריש תרומה ומעשר…

ועושה סוכה, ולולב ושופר, ותפילין וציצית, ומאכיל את העניים ואת הרעבים…

אם יש לך, אתה חייב בכולן, ואם אין לך, אין אתה חייב באחת מהן.

אבל, כשהוא בא אצל כיבוד אב ואם, בין שיש לך הון, בין שאין לך הון, כבד את אביך ואת אמך, ואפילו אתה מסבב על הפתחים [לקבץ נדבות]

(ירושלמי פרק א', הלכה א')

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

חז"ל

אפילו בהסתרה

חז"ל

מאמרי רשב"י

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'