על מידות טובות ומעשים טובים מיוחד לימי ספירת העומר (ב')

דיבורים טובים

אהבה שאינה מוכיחה לך כל העת מציאות חדשה, אינה אהבה!

 "אהבה שאין עמה תוכחה – אינה אהבה"

(בראשית רבה נ"ד)

המשקל של השקל שאתה נותן לצדקה – הוא משקל מכריע!

 "שקולה צדקה כנגד כל המצוות"

(מסכת בבא בתרא ט')

הדולר של השכן, צריך להיות ירוק לפחות כמו שלך!

 "יהי ממון חברך –

חביב עליך כשלך"

(מסכת אבות ב', י"ב)

הכסף שאינו שלך, לא נועד בשבילך! אל תתן עיניים שחלילה לא תשלח גם ידיים.

 "אל תתן עיניך בממון שאינו שלך"

(מסכת דרך ארץ זוטא ד')

כשאתה מתאפק ושותק – אתה יוצר עולם שקט!

 "אין העולם מתקיים – אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבה"

(מסכת חולין פ"ט)

זה לא כל כך נוח לכעוס. אל תתאמץ בשביל להשיג כלום!

 "אל תהי נוח לכעוס…"

(אבות ב', י')

כל אדם הוא עולם ומלואו. אם קיימת אדם בחסד – קיימת עולם של חסד.

 "כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו – כאילו קיים עולם מלא"

(משנה סנהדרין ד')

הישאר צנוע ואל תעוף על עצמך,
הנחיתה עלולה לכאוב.

 "הלל אומר: השפלתי זו הגבהתי והגבהתי זו השפלתי.

מוטב לו לאדם שיאמרו לו: עלה למעלה, ולא יאמרו לו רד למטה."

(שמו"ר מ"ה, ה')

רעש וצלצולים מגיעים – ממקום של ריק ובלבולים…

 "איסתרא בלגינא – קיש קיש קריא" [מטבע קטן בכלי ריק עושה רעש גדול]

(מסכת בבא מציעא פ"ה)

הרוך והגמישות – מנצחים כל קושי בקלות!

 "לעולם יהא אדם רך כקנה – ואל יהא קשה כארז"

(מסכת תענית כ')

34.

כשאתה רוצה את מה שלא שייך לך – אתה לא מרוצה ומאבד גם את מה שכבר שלך.

"כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנו"

(מסכת סוטה ט')

במריבה כמו במלחמה – כל הצדדים מפסידים.

"אין דבר טוב יוצא מתוך מריבה"

(בראשית רבה י"ג)

 כשאתה רואה את התוצאה בעתיד – אתה יכול להיות חכם ולשנות את הסיבה בהווה!

"איזהו חכם?! הרואה את הנולד!"

(מסכת אבות ב', י"ב)

 אל תתן לרוע אישור לגור אצלך!

 "אל תהי רשע בפני עצמך"

(מסכת אבות ב', י"ג)

הגישה השלילית שלך – היא הסיבה שאתה רואה שלילי!

 "כל הפוסל – במומו פוסל"

(מסכת קידושין ע')

זהו שקט וטעות – שלא להודות על האמת!

"הוי מודה על האמת! ואם שאלוך דבר קטן, ואי אתה יודע בו – אל תבוש לומר איני יודע" 

(מסכת דרך ארץ זוטא ב')

 תן מקום טוב בלב – לכל מקום שעשה לך טוב!

 "צריך אדם – להחזיק טובה – למקום שיש לו הנאה ממנו"

(בראשית רבה ע"ט)

בצורת ההתנהגות שלך – אתה קובע את צורת המציאות שלך!

 "כל המרחם על הבריות – מרחמין עליו מן השמים.
וכל שאינו מרחם על הבריות – אין מרחמין עליו מן השמים" 

(מסכת שבת קנ"א)

את הבעיות שלך – אל תשליך על האחר!

 "מום שבך אל תאמר לחברך" 

(מסכת גרים ד')

 נבראת בצלם אלוקים – תפקידך להוכיח שאתה אכן כזה!

"הוי דומה לו (לבורא), מה הוא – חנון ורחום, אף אתה – היה חנון ורחום" 

(מסכת שבת קל"ג)

אל תחיה בשנאה – כשאתה יכול לבחור באהבה!

"…שיהא אדם אוהב את הבריות, ולא יהא שונא את הבריות"

(אבות דרבי נתן י"ב)

תהיה איש אמת – ובכך תממש את המהות האמיתית שלך!

 "חותמו של הקב"ה אמת!"

(מסכת שבת נ"ה)

חיים של חוצפה הם חיי גיהנום. בעדינות נפש יש חיים של גן עדן.

"יהודה בן תימא היה אומר: עז פנים לגיהנם, ובושת פנים לגן עדן"

(מסכת אבות ה', כ')

הרבה בזיונות מוכן אדם לספוג בשביל טיפת כבוד.

ודווקא הבורח מן הכבוד – הכבוד רודף אחריו.

כל המחזר על הגדולה – הגדולה בורחת ממנו. 

וכל הבורח מן הגדולה – גדולה מחזרת אחריו. 

(מסכת עירובין י"ג)

כשאתה נחמד לזולת – אתה נותן לו את המתנה הטובה ביותר, את הלב הטוב שלך.

 "טוב המלבין שיניים לחבירו – יותר ממשקהו חלב"

(מסכת כתובת קי"א)

חייו של מי שאינו דובר אמת – הם חיי שקר!

 "רבי שמעון אומר: כך עונשו של בדאי, שאפילו דובר אמת אין שומעין לו"

(אבות דרבי נתן ל')

 

 

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

דיבורים טובים

הדיאגנוזה

דיבורים טובים

איך אני יכול לעזור לעם ישראל?

דיבורים טובים

משקפי מציאות לא מדומה!

דיבורים טובים

למה קורים לנו דברים רעים?!

דיבורים טובים

איך אני יכול לעזור לעם ישראל?!

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'